Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROFIL.SKLEP.PL

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
10. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Załączniki:
1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.profil.sklep.pl prowadzony jest przez ALEKSANDRĘ ORZEŁ prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PROFIL ALEKSANDRA ORZEŁ (adres miejsca prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. Góry Chełmskiej 48; 44-100 Gliwice) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9690104382, REGON 277646894, adres poczty elektronicznej:
sklep@farbyprofil.pl.


1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 10 i pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości
tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.


1.3. Definicje:

1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 

1.3.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.3.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.profil.sklep.pl.

1.3.11. SPRZEDAWCA – ALEKSANDRA ORZEŁ prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PROFIL ALEKSANDRA ORZEŁ (adres miejsca prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. Góry Chełmskiej 48; 44-100 Gliwice) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9690104382, REGON 277646894, adres poczty elektronicznej: sklep@farbyprofil.pl.

1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta albo zawierana między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.3.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.3.15. USŁUGODAWCA – spółka AZ.pl Sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinie (adres siedziby i adres do korespondencji:Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360147; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy - KRS; kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł; NIP: 8561164306; REGON:  810903927; adres poczty elektronicznej: biuro@az.pl.

1.3.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH


2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

2.1.3. Newsletter.


3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Odpłatność:

3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.


3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 9.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 10.0.6 i wyższej.

3.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

4.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

4.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera co najmniej potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji.

4.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt.4.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą  dołączane do przesyłek.

 

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

5.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.1.2.1. Bank: ING Bank Śląski S.A.

5.1.2.2. Numer rachunku: 70 1050 1298 1000 0092 0111 3231

5.1.3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl/

5.2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Payu.pl.

5.3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy:

5.3.1. PayU Spółka Akcyjna. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000274399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4 944 000 złotych, kapitale wpłaconym 4 944 000 złotych.

5.4. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

6.1.1. Paczka paczkomat;

6.1.2. Paczka kurierska; paczka kurierska pobraniowa.

6.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności i przedstawiają się następująco:

6.2.1. Paczka paczkomaty.pl – 9,99 zł.

6.2.2. Paczka kurierska – 14 zł

6.2.3. Paczka kurierska pobraniowa - 17,5 zł

6.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

6.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego.
6.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 

 

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

7.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym, usługa Newslettera).

7.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@az.pl lub też pisemnie na adres:
ul.
 Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

7.1.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po
bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

7.1.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.

7.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

7.3. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług elektronicznych powoduje

a) usunięcie / zamknięcie konta.Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

b) zaprzestanie przesyłania Newslettera.

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu wady Produktu:

8.1.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego osobą fizyczną, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady produktu Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane między innymi w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

8.1.2. Zawiadomienia o wadzie Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@farbyprofil.pl lub też pisemnie na adres: ul. Góry Chełmskiej 48; 44-100 Gliwice. Zaleca się podanie jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju wystąpienia wady oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

8.1.3. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny wady Produktu może powstać konieczność aby go dostarczyć na adres: ul. Góry Chełmskiej 48; 44-100 Gliwice.

8.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W tym okresie Sprzedawca zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [pozytywnie, negatywnie].Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@az.pl lub też pisemnie na adres: Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin

8.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W tym okresie Sprzedawca zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [pozytywnie, negatywnie].

8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, Konsument zawierający umowę w Sklepie Internetowym ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu towarów do Sklepu Internetowego, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.1.1Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres:

9.1.2. W wypadku Umowy Sprzedaży – ul. Góry Chełmskiej 48; 44-100 Gliwice.

9.1.3. W wypadku Usług Elektronicznych – Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin

9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.

9.7. Sprzedawca udostępnia Klientowi pouczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać na stronie http://farbyprofil.pl/wp-content/uploads/2017/04/Odst%C4%85pienie-od-umowy.odt . Pouczenie o odstąpieniu od umowy przesyłane jest Klientowi na jego adres email w trakcie składania zamówienia oraz wydawane jest dodatkowo Klientowi wraz z towarem.

 

9.3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

9.3.1.W przypadku odstąpienia od umowy - Koszt wysyłki zwrotnej towaru do Sklepu ponosi Klient (mowa tu o koszcie transportu od Klient – do Sklep), a po stronie Sklepu leży wówczas obowiązek zwrotu Klientowi kosztów wysyłki zamówionego towaru ze Sklepu do Klienta, o ile Klient taki koszt poniósł (mowa tu o koszcie transportu ze Sklepu – do Klient).

9.4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób za pomocą tego samego środka płatniczego (gotówka, płatność internetowa tradycyjna lub płatność payu.pl)
9.5.,Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

9.6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w stosunku do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w szczególności w punkcie: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10

  1. Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur – Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w razie nie uznania reklamacji przez Sprzedawcę. Jednocześnie Sprzedawca wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony (dobrowolny).

  2. Sprzedawca zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i nie stanowią odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu przed publicznym/niepublicznym podmiotem ADR. Decyzję o udziale przez Sprzedawcę w procedurze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Sprzedawca podejmuje indywidualnie w stosunku do konkretnego Konsumenta. Zgodę lub jej brak Sprzedawca wyraża w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamację Konsumenta.

  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

 3. Konsument ma możliwość zwrócenia się do Podmiotu Uprawnionego ( podmiot ADR), o którym mowa w art. 8 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

  1. Sprzedawca w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

11.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest po dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Towar jest wysyłany dopiero do otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.

11.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu
powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z
tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

11.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub
(2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają między innymi zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (; ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.3. Rozstrzyganie sporów:

11.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

11.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

11.3.3 Sprzedający zastrzega sobie możliwości do zmian Regulaminu w każdym czasie. Klienta wiążą postanowienia tego Regulaminu który obowiązywał w Sklepie na dzień dokonywania zakupu towaru przez Klienta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl